Tiiliseinällä julisteita, joissa verkkokaupan elinkaaren kolme kasvuvaihetta.

Verkkokaupan elinkaaren kolme kasvuvaihetta

Verkkokaupan elinkaaren kolme kasvuvaihetta

Verkkokaupat kokevat kovaa kilpailua sekä painetta nopeasti lisääntyvästä kilpailusta sekä muuttuvan maailman trendeistä. Taantuman tuoma ostokäyttäytymisen muutos sekä asiakaskustannusten nousu ovat muuttaneet joidenkin verkkokauppiaiden yleistä ajatusta D2C -liiketoiminnasta. Kauppiaat eivät ole täysin varmoja mihin tulisi keskittyä. 

Monet kauppiaat saattavat kiirehtiä rakentamaan kauppaa tai optimoimaan nykyistä sivustoaan ilman kunnollista suunnitelmaa. Välttääksesi sudenkuopilta onnistuneiden valintojen takana on suunniteltu kasvustrategia. Onnistuakseen sinun on ymmärrettävä liiketoimintasi nykytila ja yrityksesi elinkaari. Tämän pohjalta voit tehdä oikeita valintoja fokusalueista, työkaluista sekä toimenpiteistä. Tutkittuamme verkkokaupan elinkaaren kasvuvaiheita havaitsimme, että kasvussa on yleisesti samoja vaiheita sekä fokusalueita. Kasvun elinkaaret voidaan jaotella kolmeen vaiheeseen:

  • Start-up -vaihe 
  • Seisahtaneen kasvun vaihe 
  • Kasvuyrityksen vaihe 
mies kävelee kasvupalveluista kertovien julisteiden ohi

Start-up -vaihe 

Ennen varsinaiseen kasvuun sekä laajentumiseen siirtymistä verkkokaupat käyvät läpi kaksi kasvun vaihetta. Start-up -vaiheelle tyypillistä on, että intoa on enemmän kuin varsinaisesti järkeä. Kriittistä tälle kasvuvaiheelle ovat asiakkaat. Verkkokauppojen tulee keskittyä asiakashankintaan sekä asiakasmäärän kasvattamiseen. Valitettavaa on kuitenkin, että useimmat verkkokauppiaat eivät välttämättä tule selviämään tätä elinkaaren vaihetta pidemmälle.

Kuitenkin ne kaupat, jotka pystyvät lisäämään asiakkaiden määrää ja saavat suosituksia osoittavat, että konsepti on skaalautuva. Tässä vaiheessa verkkokauppiaat eivät myöskään halua monimutkaisia tai kalliita järjestelmiä. Kauppiaat tarvitsevat helposti ylläpidettävän sekä toiminnallisen ja skaalautuvan verkkokauppa-alustan, jonka vuoksi useimmat uudet kauppiaat valitsevat alustakseen Shopifyn.

Kuitenkaan onnistuneen start-up -vaiheen jatkuva asiakasmäärän kasvu ei ole ikuista. Se on usein merkki start-up -vaiheen loppumisesta. Pystyäkseen jatkamaan kasvua tulee verkkokauppojen selvittää tyypillisiä kasvun esteitä päästäkseen yli seisahtuneesta kasvuvaiheesta.

 

Nainen selailee tablettia myymälässä

Seisahtunut kasvu 

Tämä elinkaaren vaihe on usein yksi tärkeimmistä ja opettavaisimmista vaiheista. Ruusuisen alkuhuuman jälkeinen myynnin tasaantuminen voi tuntua monelle ahdistavalta. Uudet toimijat sekä kilpailijat lisääntyvät markkinan kysynnän mukana, jolloin tarvitaan voittavia toimenpiteitä tasaantuneen kasvun saamiseksi uudelleen nousuun.

Usein kasvun tyrehtymisen suunnan ajatellaan vaihtuvan nopeasti vain kehittämällä uusia mainoksia tai vaihtamalla kumppaneita, kun vastaus kasvuun löytyy näiden sisältä. Muutokset sekä arvailut saattavat koitua kalliiksi, jolloin on aika keskittyä siihen arvokkaimpaan, nimittäin yrityksen dataan.

On tullut aika katsoa sisäänpäin ja analysoida dataa ja oppia havainnoista. Kerätyn tiedon pohjalta yritykset saavat tietoa, jotka auttavat tekemään päätöksiä kasvun tueksi. Oikeiden työkalujen ollessa aktiivisia yrityksen liiketoiminnan alusta lähtien on yritys kerännyt datapankkiinsa runsaasti arvokasta tietoa mm. asiakkaista, myynneistä sekä käyttäytymisestä. Olipa data kuukauden, puolen vuoden tai vuoden ajalta sisältää se lukuisia mahdollisuuksia.

Suurin haaste kasvuvaiheessa on datan analysointi sekä havaintojen ymmärtäminen sekä peilaaminen liiketoimintaan. Analysointi vaatii paljon aikaa ja taitoja. Datalähteitä voi olla useampia, jolloin datan tuominen yhdeksi kokonaiseksi kuvaksi vaatii usein asiantuntijuutta. Joka tapauksessa kaikki analysoitu data kertoo ja opettaa, jolloin tietoa on mahdollista käyttää optimointiin ja kasvun tekemiseen.

Mikäli tunsit tässä vaiheessa piston sydämessäsi vajavaisesta datan hyödyntämisestä, autamme mielellämme löytämään oikeat työkalut teidän tarpeisiinne. Tässä kuitenkin erinomaisia Shopify -kaupan työkaluja datan analysointiin:

Kasvuvaihe 

Kasvun ja skaalautumisen vaihe tuo yrityksille uuden kasvukipinän. Kun oikeat datalähteet ovat keränneet tietoa sekä kerätty aineisto on analysoitu oikein, voidaan yritystä johtaa tiedolla ja tehdä dataan pohjautuvia ratkaisuja.

Keskeistä tässä vaiheessa on tehdä rohkeasti kokeiluja sekä testata erilaisia optimointiratkaisuja. Yritykset tekevät dataan pohjautuen erilaisia kehitystöitä sivustolle, mainoksiin, viestintään tai muihin prosesseihin, joilla testataan millaisia vaikutuksia tällä on kokonaisvaltaiseen liiketoimintaan sekä liiketoiminnan tavoitteisiin.

Asiakasmäärän ja tunnettuuden ollessa yleisesti jo korkealla on yritykselläsi monenlaisia asiakassegmenttejä. On asiakkaita, jotka kuulevat brändistäsi ensimmäistä kertaa ja on asiakkaita, jotka ovat suurimpia fanejasi ja ostavat tuotteitasi usein, koska tietävät tuotteen toimivuudesta. Nämä eri asiakassegmentit käyttäytyvät sivustolla eri tavoin ja vaativat erilaista asiakasviestintää. Tässäkin tapauksessa - dataa hyödyntäen - pystymme rakentamaan erilaiset kohderyhmät ja viestimään datan avulla tietyille segmenteille heidän vaatimalla tavalla.

Näillä kahdella applikaatiolla luot datan avulla kohdeyleisöt sekä viestit tehokkaasti eri yleisöille:

 

Klaviyo on logo tummanvihreällä taustalla

Yhteenveto 

Mihin kasvun vaiheeseen organisaatiosi sijoittuu?

Tunnistamalla elinkaaren kasvuvaiheesi voit tunnistaa kehityskohteet, joihin liiketoimintasi tulisi keskittyä. Datan avulla tunnistat kasvun pullonkaulat sekä mahdollisuudet, joilla saat liiketoimintasi uuteen kasvuun. Pystyäksesi kasvamaan kotimaassa sekä skaalautumaan kansainvälisille markkinoille on datasta tultava yrityksesi elinehto. Datan hyödyntäminen sekä siitä oppiminen vaatii normaalia enemmän resursseja sekä oikeaa henkilöstöä, joka ymmärtää tiedon ja muutosten vaikutuksen kasvuun sekä kannattavuuteen.

Mikäli tunnistat liiketoiminnassasi kasvukipuja, selvitetään yhdessä kasvun esteet datan avulla!
 

Brancoy toimitusjohtaja Samuli Ala-Kasari mustassa hupparissa.

Asiantuntija apunasi